ΜΕΤΟΙΚΕΣΊΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΌΜΙΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ

Η μετοικεσία και τα μυστικά της Ε: Ποια πρόσωπα μπορούν να κάνουν μετοικεσία στην Ελλάδα; Α: Μετοικεσία μπορούν να κάνουν : Τα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα Έλληνες και Ελληνίδες που εργάζονται στο εξωτερικό Έλληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες Έλληνες και ομογενείς Πόντιοι Ε: Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποιοι Έλληνες μπορούν κα κάνουν μετοικεσία στην Ελλάδα; Α: Μετοικεσία μπορούν να κάνουν : Έλληνες υπήκοοι που κατοικούσαν στην Ελλάδα (συνήθης κατοικία), που αποχώρησαν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία στο εξωτερικό όπου παρέμεναν εργαζόμενοι επί δύο συνεχή χρόνια, με εξαρτημένη ή όχι εργασία, και μετά τη λήξη της εργασίας αυτής επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση. Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι : Διπλωματικοί υπάλληλοι Δικαστικοί υπάλληλοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος οι οποίοι παρέμειναν στο εξωτερικό πάνω από δύο συνεχόμενα χρόνια αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της εντεταλμένης υπηρεσίας τους και μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα με μετάθεση ή οριστικά. Ε: Πώς θεμελιώνεται το δικαίωμα της μετοικεσίας και ποια δικαιολογητικά χρειάζεται κανείς για να θεμελιώσει αυτό το δικαίωμα; Α: Για να αποδείξει κανείς τους επαγγελματικούς δεσμούς είναι εύκολο γιατί εξαρτώνται απ΄ το επάγγελμά του . Επίσης μπορεί να αποδείξει και τους προσωπικούς δεσμούς και άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς του που έχει με τον τόπο αυτό. Τα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση που χρειάζονται για να θεμελιωθεί το δικαίωμα της μετοικεσίας, ενδεικτικά είναι : Εγκατάσταση με την οικογένεια : άδεια μόνιμής διαμονής και εργασίας των μελών της οικογενείας. Έχει υπηκοότητα της χώρας ή αν είναι Έλληνας έχει άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών. Είναι φορολογούμενος πολίτης της χώρας αυτής. Έχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία στη χώρα αυτή. Έχει κοινωνική ασφάλιση της χώρας αυτής Είναι δημότης της πόλης στην οποία είναι εγκατεστημένος Στοιχεία εκπαίδευσης των παιδιών Στοιχεία διαφόρων συναλλαγών (λογαριασμοί ηλεκτρικού, τηλεφώνου κλπ) Και άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν αθροιστικά στενοί δεσμοί του ατόμου με τον τόπο αυτό. Ε: Ποια είναι τα ωφελήματα που έχουν οι Έλληνες όταν κάνουν μετοικεσία στην Ελλάδα; Α: Οι Έλληνες οι οποίοι μετακομίζουν στην Ελλάδα μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό μετοικεσίας το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την άφιξη τους στην Ελλάδα για να παραλάβουν ατελώς τις οικοσκευές τους. Μπορούν να εισάγουν στην Ελλάδα τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευές, αυτοκίνητα κλπ) και να απαλλαγούν από δασμούς και λοιπούς φόρους στα είδη αυτά. Ε: Σε ποιες περιπτώσεις δεν νοείται ότι γίνεται μετοικεσία όταν Έλληνες έρχονται στην Ελλάδα; Α: Δεν νοείται μετοικεσία όταν γίνεται στις εξής περιπτώσεις : Από υπαλλήλους που παρέμεναν στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια Από υπαλλήλους που παρέμεναν στο εξωτερικό με υποτροφία Οι Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό έστω κι αν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται Οι Έλληνες με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που είναι υπάλληλοι νομικών προσώπων εγκατεστημένων στη Ελλάδα και πηγαίνουν στο εξωτερικό για να εργαστούν σε υποκαταστήματα ή για άλλο λόγο. Ε: Όταν λέμε συνήθης κατοικία τι εννοούμε; Α: Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαμένει 183 τουλάχιστον ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών. Επομένως οι προσωπικοί δεσμοί που προκύπτουν είναι στενοί δεσμοί του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί. Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι ο φοιτητής έχει συνήθη κατοικία στη χώρα αυτή. Για να διαπιστώσουμε εάν ένα άτομο έχει τη συνήθη του κατοικία στο εξωτερικό θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι παραμένει στο εξωτερικό (στο συγκεκριμένο τόπο) τουλάχιστον 183 μέρες κάθε δωδεκάμηνο. Επίσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι η παραμονή του ατόμου στο συγκεκριμένο τόπο στο εξωτερικό οφείλεται στο ότι εκεί έχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς ή μόνο τους προσωπικούς δεσμούς. Ε: Όταν λέμε μετοικεσία τι εννοούμε; Α: Μετοικεσία έχουμε όταν ένας απόδημος που έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό θέλει να την μεταφέρει στην Ελλάδα, όπου επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εισάγει και τα προσωπικά του είδη, όπως οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ. και να απαλλαγεί από δασμούς και φόρους για αυτά τα προσωπικά είδη. Ε: Τι είναι το ‘’Πιστοποιητικό Μετοικεσίας’’ ; Α: Για να πάρει ο απόδημος τις απαλλαγές των δασμών και των φόρων για τα προσωπικά του είδη που θα φέρει στην Ελλάδα με την μετοικεσία του θα πρέπει να έχει μαζί του το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας. Το πιστοποιητικού μετοικεσίας χορηγείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του και Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά. Ε: Από πού παίρνει το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας ο ενδιαφερόμενος ; Α: Το πιστοποιητικό μετοικεσίας εκδίδει το Ελληνικό Προξενείο της περιοχής που διαμένει ο ενδιαφερόμενος και στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα είδη που θα μεταφέρει στην Ελλάδα (οικοσκευή, μέσα μεταφοράς κλπ.). Ε: Έχω δικαίωμα να πάρω πιστοποιητικό Μετοικεσίας δεύτερη φορά ; Α: Σε κάθε οικογένεια χορηγείται ένα μόνο πιστοποιητικό μετοικεσίας, και για μια μόνο φορά. Ε: Τα παιδιά μου έχουν δικαίωμα για πιστοποιητικό Μετοικεσίας και για απαλλαγές από τη μετοικεσία ; Α: Το πιστοποιητικό μετοικεσίας και τις απαλλαγές λόγω της μετοικεσίας έχουν τα παιδιά σε μια οικογένεια στις περιπτώσεις που: α. διαμένουν αποδεδειγμένα σε ξεχωριστό σπίτι από τους γονείς πάνω από δύο χρόνια, β. εργάζονται πάνω από δύο χρόνια και γ. έχουν παντρευτεί ή έρχονται στην Ελλάδα για γάμο. Ε: Είμαι κάτοικος εξωτερικού, δεν είμαι ομογενής Έλληνας, και είμαι παντρεμένος με Ελληνίδα. Θέλω να κάνω μετοικεσία στην Ελλάδα. Για να κάνω μετοικεσία τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να πάρω τις απαλλαγές από δασμούς και φόρους για τις οικοσκευές που θα φέρω στην Ελλάδα ; Α: Στην περίπτωσή σας θα πρέπει να προσκομίσετε στο Προξενικό Γραφείο άδεια παραμονής και ανάλογα προέγκριση ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλματος στην Ελλάδα, για να πάρετε το πιστοποιητικό μετοικεσίας. Ε: Είμαι ομογενής από το εξωτερικό κι έχω πάρει πιστοποιητικό μετοικεσίας. Δεν έφερα όμως κάποια είδη στην Ελλάδα. Μπορώ να πάρω συμπληρωματικό πιστοποιητικό μετοικεσίας για να τα φέρω ? Α: Συμπληρωματικό πιστοποιητικό μετοικεσίας μπορείτε να πάρετε για τα είδη που δεν φέρατε την πρώτη φορά όταν μετοικήσατε. Επίσης πρέπει να έχετε παραμείνει στην Ελλάδα δύο χρόνια (185 ημέρες ανά δώδεκα μήνες) από την ημερομηνία του κυρίου εκτελωνισμού και μετά θα πρέπει να αναχωρήσετε στο εξωτερικό όπου πρέπει να μείνετε τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι η παραμονή σας στην Ελλάδα τα ανωτέρω δύο χρόνια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες το χρόνο. Ε: Για πόσο διάστημα ισχύει το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας ; Α: Μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία που εκδόθηκε το πιστοποιητικό μετοικεσίας ο μετοικών πρέπει να έχει εκτελωνίσει μια φορά όλα μαζί ή τμηματικά όλα τα πράγματα που μεταφέρει στην Ελλάδα. Ε: Είμαι ομογενής μόνιμος κάτοικος στο εξωτερικό κι έχω έρθει στην Ελλάδα για τουρισμό. Κατά την παραμονή μου όμως στην Ελλάδα αποφάσισα να μετοικήσω και να μεταφέρω τις οικοσκευές μου. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω για αυτό ; Α: Αφού αποφασίσατε να μετοικήσετε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της παραμονής σας σε αυτήν, μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό μετοικεσίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα. Προσοχή όμως! Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία άφιξης σας στην Ελλάδα μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας δεν πρέπει να έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο από 24 μήνες. Έτσι θα μπορέσετε να μεταφέρετε την συνήθη κατοικία σας στην Ελλάδα. Μια δυσκολία που μπορεί να προκύψει είναι ότι πρέπει να βεβαιώσετε την παραμονή σας στο εξωτερικό με διάφορα δικαιολογητικά, όπως σύμβαση εργασίας, συμβόλαιο ενοικίου, αποδείξεις πληρωμής τηλεφώνου, ρεύματος κλπ. Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτείται να προσκομίσετε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η δυσκολία που προκύπτει εδώ είναι η μη σφράγιση των διαβατηρίων από τον Ιούλιου του 1988 και μετά. Ε: Για ποια προσωπικά είδη μπορώ να πάρω απαλλαγή όταν τα μεταφέρω στην Ελλάδα λόγω μετοικεσίας ? Α: Κατά τη μετοικεσία μπορώ να πάρω την απαλλαγή για τα παρακάτω προσωπικά μου είδη : Τα είδη οικοσκευής: δηλαδή τα ατομικά αντικείμενα, ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, το ποδήλατο, ο οικιακός ρουχισμός, τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού του σπιτιού (ηλεκτρικά είδη από ένα κομμάτι για κάθε είδος, τηλεόραση μια μικρή και μια μεγάλη, ένα βίντεο και μια βιντεοκάμερα). Προκειμένου για συσκευή κλιματισμού θα παραδίδονται τόσα κομμάτια όσα δικαιολογούνται για τον συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού στον οποίο διαμένει το δικαιούχο πρόσωπο στην Ελλάδα. Η οικοσκευή μπορεί να είναι μεταχειρισμένη ή καινούρια, αρκεί η αγορά των καινούριων να έγινε στην χώρα από την οποία μετοικεί και να υπάρχουν σχετικές αποδείξεις. Τα μέσα μεταφοράς: Όπως ένα επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ, ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο Ι.Χ, ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, ένα μοτοποδήλατο ή μια μοτοσικλέτα, ένα σκάφος αναψυχής, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο ένα από τα παραπάνω είδη. Λοιπά είδη: Δηλαδή οικιακές προμήθειες, οικόσιτα ζώα, ιππευόμενα ζώα, φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών. Ε: Στη μετοικεσία με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να φέρω τα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα για τύχω των απαλλαγών από δασμούς και φόρους; Α: Για τα μέσα μεταφοράς παρέχεται απαλλαγή όταν ο μετοικών τα είχε στην κατοχή του και χρήση του τουλάχιστον για έξη μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας, ανεξάρτητα από την παλαιότητα, αλλά με τα πρωτότυπα των τίτλων κυριότητας. Ε : Στη μετοικεσία από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να φέρω τα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα για τύχω των απαλλαγών από δασμούς και φόρους; Α: Όταν η μετοικεσία γίνεται από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας το αυτοκίνητο που φέρνουν, ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο -- βενζινοκίνητο -- πρέπει να ήταν στην κατοχή και χρήση τους τουλάχιστον για 6 μήνες και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει περιορισμός στα κυβικά. Ε : Στη μετοικεσία από Αμερική με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να φέρω τα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα για τύχω των απαλλαγών από δασμούς και φόρους; Α: Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο περιπτώσεις : α. Να εισάγετε το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ., ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που είχατε στην αποκλειστική κυριότητα και χρήση σας 6 μήνες πριν μετοικήσετε στην Ελλάδα. Είναι απαραίτητο για την εισαγωγή του αυτοκινήτου να ενημερωθείτε για τους τύπους καταλυτών που εγκρίνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Ελλάδος. β. Να εισάγετε καινούριο αυτοκίνητο με καταλύτη αγορασμένο από χώρα της Ευρώπης ή από την Ελλάδα και να είναι νέας τεχνολογίας έως 2.000 κ.ε. ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο καινούριο και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι 2.000 κ.ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η : Εάν τα παραπάνω μέσα μεταφοράς έχουν κυβισμό πάνω από 2.000 κ.ε, τότε επιβαρύνονται κατά την εισαγωγή με το 1/3 του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και με τον ΦΠΑ ανεξαρτήτως του κυβισμού που φέρουν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η : Όλες οι παραπάνω σημειώσεις που απαντούν στην ερώτηση αυτή ισχύουν για μετοικεσίες εκτός από την Αμερική και για τις παρακάτω χώρες : Μετοικεσία από Αυστραλία Μετοικεσία από Αφρική Μετοικεσία από Ιράκ Μετοικεσία από Ιορδανία Μετοικεσία από Κουβέιτ Μετοικεσία από Σαουδική Αραβία Μετοικεσία από Μπαχρέιν Μετοικεσία από Κατάρ Μετοικεσία από Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα Ε: Κατά τη μετοικεσία μπορώ να εισάγω αυτοκίνητο χωρίς να έχω δίπλωμα οδήγησης; Α: Για την εισαγωγή του αυτοκινήτου ή αυτοκινούμενου τροχόσπιτου απαραίτητα είναι η κατοχή διπλώματος οδήγησης, καθώς και ο τίτλος κυριότητας και άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου με πινακίδες της χώρας από την οποία μετοικούν. Ε: Κατά τη μετοικεσία έχει σημασία ποιο από τα μέλη της οικογενείας πρέπει να έχει τις διάφορες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εισαχθεί το αυτοκίνητο στην Ελλάδα; Α: Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για το αυτοκίνητο μπορούν να συντρέχουν, είτε αθροιστικά, είτε ξεχωριστά στα άτομα της οικογένειας που μετοικεί, αρκεί να έχουν όλοι δικαίωμα μετοικεσίας και να μετοικούν όλοι μαζί. Ε: Κατά τη μετοικεσία το αυτοκίνητο που θα εισαχθεί στην Ελλάδα μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να εκτελωνιστεί ; Α: Το αυτοκίνητο πρέπει να εκτελωνιστεί μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό του στην Ελλάδα (σύνορα). Ε: Ερωτώ εάν μπορώ να δώσω σε τρίτους να οδηγήσουν το αυτοκίνητό μου, το οποίο έχω φέρει με μετοικεσία από το εξωτερικό; Α: Το αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να οδηγείται από τρίτους έστω και για μια φορά. Επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου από συγγενικά πρόσωπα (άγαμα ή έγγαμα, παιδιά και σύζυγοι αυτών -- οι γονείς -- τα άγαμα ή έγγαμα αδέρφια) ύστερα από έγγραφη έγκριση του αρμοδίου τελωνείου. Ε: Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάνω μετοικεσία στην Ελλάδα. Μπορώ να φέρω έπιπλα και λοιπά κινητά είδη στην Ελλάδα χωρίς να πληρώσω δασμούς και λοιπούς φόρους; Α: Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ , τα έπιπλα και λοιπά κινητά είδη που εισάγονται από φυσικό πρόσωπο που έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χρησιμεύσουν για την επίπλωση ή εξοπλισμό της δευτερεύουσας κατοικίας του που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η απαλλαγή, χορηγείται στο συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ε.Ε. και είναι ιδιοκτήτης οικίας στην Ελλάδα ή την έχει μισθώσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 χρόνων και περιορίζεται σε έπιπλα και κινητά είδη. Ε: Πρόκειται να μεταφέρουμε την οικοσκευή μας στην Ελλάδα, όπου και θα παντρευτούμε. Μπορούμε να φέρουμε τα είδη οικοσκευής μας χωρίς να πληρώσουμε δασμούς και φόρους; Α: Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους τα μεταχειρισμένα ή καινούρια είδη οικοσκευής, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία του γάμο τους, εφόσον τα είδη οικοσκευής ή γαμήλια δώρα εισάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει το νωρίτερα δύο μήνες πριν την ημερομηνία που προβλέπεται για την τέλεση του γάμου και τελειώνει το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά την τέλεση. Ε: Θέλω να κάνω μετοικεσία απ’ την Αυστραλία στην Ελλάδα. Για να βγάλω το πιστοποιητικό μετοικεσίας τι δικαιολογητικά πρέπει να έχω; Α: Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος: Παλαιά και ισχύοντα διαβατήρια (ελληνικά ή αυστραλέζικα) του ζεύγους και των άγαμων τέκνων που κατοικούν μαζί τους. Εάν υπάρχει κενό μεταξύ της έκδοσης των τελευταίων διαβατηρίων χρειάζεται MOVEMENTS PRINT OUT από το IMMIGRATION AND ETHNIC AFFAIRS DEPARTMENT. Εκτός από τα διαβατήρια εάν ο ενδιαφερόμενος είναι άγαμος, χρειάζεται σχετική βεβαίωση από το REGISTRAR. Εάν είναι διαζευγμένος - το διαζευκτήριο. Εάν είναι χήρος/α - την ληξιαρχική πράξη θανάτου της/του συζύγου. Εάν εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας: Βεβαίωση από τον εργοδότη του για τα δύο (2) τελευταία χρόνια και τα σχετικά TAX RETURN CERTIFICATES. Εάν είναι συνταξιούχος βεβαίωση από το DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY ότι παίρνει σύνταξη. Εάν είναι αυτεπάγγελτος TAX RETURN CERTIFICATES των τελευταίων δύο (2) χρόνων. Τίτλος ιδιοκτησίας σπιτιού ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας καθώς και λογαριασμοί (ηλεκτρικού, τηλεφώνου κλπ) για τα δύο τελευταία χρόνια. Άδεια οδήγησης (ισχύουσα) αν ενδιαφέρεται για ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση μεταφοράς αυτοκινήτου που βρίσκεται ήδη στην κατοχή του ενδιαφερόμενου REGISTRATION ή πιστοποιητικό από DEPARTMENT OF MOTOR TRANSPORT που να αποδεικνύει ότι το όχημα ήταν στην κατοχή του τουλάχιστον για 6 μήνες. Αναλυτική κατάσταση ηλεκτρικών συσκευών οικοσκευής (με μάρκα και SERIAL NUMBER) και αναλυτική καταγραφή επίπλων. Επίσης αν δεν έχουν ήδη γίνει ληξιαρχικές πράξεις γάμου του ενδιαφερομένου (εάν παντρεύτηκε στην Αυστραλία) και γεννήσεων των παιδιών του (αν γεννήθηκαν στην Αυστραλία). Σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την πολιτογράφησή του ή DEED POLL από REGISTRAR. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εισαγάγει ατελώς άλλα, πλην του αυτοκινήτου, μέσα μεταφοράς δηλαδή μοτοσικλέτα ή ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, ή σκάφος αναψυχής, ή ιδιωτικό αεροπλάνο, πρέπει να αποδείξει με πιστοποιητικά Αυστραλιανών Αρχών (MOTOR TRANSPORT ή MARITIME SERVICES), ότι το εισαγόμενο μέσο μεταφοράς του ανήκει και το χρησιμοποιεί στην Αυστραλία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Ε: Θέλω να κάνω μετοικεσία απ’ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ελλάδα. Για να βγάλω το πιστοποιητικό μετοικεσίας τι δικαιολογητικά πρέπει να έχω; Α: Δήλωση Μετοικεσίας. Αν δεν υπογράψετε τη σχετική δήλωση ενώπιον των προξενικών αρχών θα πρέπει να επικυρώσει την υπογραφή σας Δημόσιος Συμβολαιογράφος (NOTARY PUBLIC). Η δήλωση μετοικήσεως υποβάλλεται εις διπλούν. Τα διαβατήρια παλαιά και νέα ελληνικά και αλλοδαπά όλων των ενηλίκων μετοικούντων, δεδομένου ότι το δικαίωμα ατέλειας ή μειωμένων δασμών έχει η οικογένεια ως σύνολο. Πιστοποιητικό εργασίας στο οποίο να αναφέρεται το είδος της εργασίας καθώς και η ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως της εργασίας σας. Θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένη εργασία άνω των δύο ετών (Εις διπλούν). Φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών. Δύο επικυρωμένες φωτοτυπίες της πρώτης σελίδας κάθε έτους των ομοσπονδιακών και πολιτειακών φόρων καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα W-2 FORMS. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ή ενοικιάσεως κατοικίας στις ΗΠΑ (Εις διπλούν). Λογαριασμούς τηλεφώνου, ηλεκτρικού, νερού. Αντίγραφο άδειας οδήγησης, ελληνικής ή αμερικανικής (εις διπλούν). $28.35 σε μετρητά, τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) για την χαρτοσήμανση του Πιστοποιητικού. Αν θέλετε να σας ταχυδρομηθεί το Πιστοποιητικό και τα διαβατήριά σας, θα πρέπει να εσωκλείσετε φάκελο επιστροφής με την διεύθυνσή σας και τα ανάλογα γραμματόσημα, ή να καταβάλλετε το αναγκαίο ποσό για την αποστολή του με τον τρόπο που επιθυμείτε (συστημένο, επείγον κλπ). Ε: Θα κάνω μετοικεσία στην Ελλάδα και θα απαλλαγώ από φόρους δασμούς και λοιπά. Μπορώ μετά από όλα αυτά να τα μεταβιβάσω σε αγοραστή εντός της Ελλάδος; Α: Τα προσωπικά είδη που θα εισάγετε στην Ελλάδα με ατέλεια μπορείτε να τα μεταβιβάσετε, να τα παραχωρήσετε σε τρίτους κλπ. μετά από ένα έτος από τον εκτελωνισμό τους. Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβάζεται μετά από ένα έτος, μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και εφόσον καταβληθεί ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανάλογα με το διάστημα που έχει περάσει από την ημερομηνία που έγινε δεκτό το παραστατικό (χαρτί) εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, δηλαδή: από 1-2 χρόνια καταβάλλεται το 80% από 2-3 χρόνια καταβάλλεται το 60% από 3-4 χρόνια καταβάλλεται το 40% από 4-5 χρόνια καταβάλλεται το 20% από 5 χρόνια και άνω χωρίς καταβολή. Η έγκριση για την μεταβίβαση χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει αυτοπροσώπως στην Τελωνειακή Αρχή το πρόσωπο που δικαιούται ατέλειας. Όταν η αίτηση προς την Τελωνειακή Αρχή υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τότε η έγκριση χορηγείται, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω και πάντως όχι μικρότερο των 3.000 € περίπου. Ε: Είμαι Έλληνας και θα κάνω μετοικεσία στην Ελλάδα από την Πρώην Σοβιετική Ένωση. Έχω κανένα πλεονέκτημα σχετικά με τη μετοικεσία αυτή; Α: Οι Έλληνες που μετοικούν από την πρώην Σοβιετική Ένωση έχουν το δικαίωμα να φέρουν επί πλέον των προβλεπομένων, είδη οικοσκευής αξίας μέχρι 4.400€ περίπου ατελώς, εφάπαξ ή τμηματικά, πάντα τελωνισμένα στο ίδιο τελωνείο. Με το άρθρο 4 του Ν.2323/95 επιτρέπεται η πώληση της οικοσκευής με άδεια που χορηγείται από τον Δήμαρχο, ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Ισχύει ειδική πρόβλεψη ώστε οι ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ να απαλλάσσονται από την καταβολή του ΦΠΑ για το μεταφορικό μέσον που εισάγουν στην Ελλάδα. Ε: Για την μετοικεσία σε ποια Υπηρεσία μπορώ να βρω αναλυτικές πληροφορίες; Α: Αρμόδιο για τα τελωνειακά θέματα είναι το: Υπουργείο Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών φόρων κατανάλωσης Διεύθυνση 18η τελ.Οικ .Συστ. Τμήμα Β' Καραγιώργη Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ τηλ. 3313400-23 (εσωτ.184 ή 185) Περισσότερες πληροφορίες στο εξωτερικό από τις Πρεσβείες και από τα Προξενεία. Ε: Είμαι Έλληνας μόνιμος κάτοικος σε χώρα εκτός της Ε.Ε. Μπορώ να κάνω μεταφορά οικοσκευών για να εξοπλίσω την δευτερεύουσα κατοικία μου στην Ελλάδα; Α: Για τη δευτερεύουσα κατοικία παρέχεται απαλλαγή μόνον για έπιπλα και λοιπά κινητά είδη που εισάγονται για την επίπλωση ή εξοπλισμό της στην Ελλάδα, δηλαδή μόνον για είδη οικιακής χρήσεως και είδη οικιακής οικονομίας. Αυτές οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός Ε.Ε. και εισάγει οικιακά είδη για την επίπλωση και εξοπλισμό δευτερεύουσας κατοικίας στην Ελλάδα, δηλαδή το πρόσωπο αυτό συνεχίζει να έχει την συνήθη κατοικία του στη χώρα εκτός της Ε.Ε. και δημιουργεί δευτερεύουσα κατοικία στην Ελλάδα. Κατά την εισαγωγή των οικιακών ειδών εισπράττεται ο ΦΠΑ δηλαδή παρέχεται απαλλαγή μόνον από δασμούς και λοιπούς φόρους πλην του Φόρου Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Η απαλλαγή παρέχεται στο πρόσωπο το οποίο: Έχει συνήθη κατοικία σε χώρα εκτός Ε.Ε. και - είναι ιδιοκτήτης οικίας στην Ελλάδα ή την έχει μισθώσει για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, δηλαδή τουλάχιστον(24) μήνες. Η απαλλαγή περιορίζεται στα οικιακά είδη τα οποία: Βρίσκονταν στην κυριότητα του δικαιούχου και χρησιμοποιήθηκαν από αυτόν στον τόπο της συνήθους κατοικίας του, για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, πριν τα εξάγει από τη χώρα όπου έχει την συνήθη κατοικία του, δηλαδή πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Ανταποκρίνονται ως προς το είδος και την ποσότητά τους, στη συνηθισμένη επίπλωση και εξοπλισμό της συγκεκριμένης οικίας στην Ελλάδα. Τελωνίζονται εφάπαξ ή τμηματικά μέσα σε 12-μηνη προθεσμία από την έκδοση του πιστοποιητικού δευτερεύουσας κατοικίας, που χορηγεί το αρμόδιο Ελληνικό προξενείο. Τα οικιακά είδη που εισάγει ένα πρόσωπο με τις διατάξεις της δευτερεύουσας κατοικίας, υπόκεινται σε περιοριστικό διάστημα ενός έτους κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η παραχώρηση της χρήσης κ.λπ.. Επί πλέον σε περίπτωση που το πρόσωπο αλλάξει οικία στην Ελλάδα πριν περάσει (1) ένα έτος από την εισαγωγή των οικιακών του ειδών, θα πρέπει προηγουμένως να ζητήσει την έγκριση του τελωνείου στο οποίο πρέπει να γνωρίσει τη νέα οικία στην οποία θα διαμένει. Τα οικιακά είδη για τη δευτερεύουσα κατοικία που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τις χώρες της Ε.Ε. παραδίνονται με τη λήψη εγγύησης χρηματικής, τραπεζικής ή γραπτής τρίτου αξιόχρεου προσώπου που να ισχύει για το περιοριστικό διάστημα του έτους. Η απαλλαγή για τη δευτερεύουσα κατοικία παρέχεται μία μόνο φορά, και για να χορηγηθεί η απαλλαγή πρέπει το δικαιούχο πρόσωπο να προσκομίσει στο τελωνείο πιστοποιητικό δευτερεύουσας κατοικίας που χορηγεί το αρμόδιο Ελληνικό προξενείο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να βεβαιώνονται όλες οι προϋποθέσεις, όπως ορίζονται παραπάνω κατά περίπτωση. Αν ένα πρόσωπο έχει παραλάβει οικιακά είδη με τις διατάξεις της δευτερεύουσας κατοικίας και στη συνέχεια ασκήσει το δικαίωμα της μετοικεσίας, εφόσον βέβαια έχει τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να εισάγει με τις διατάξεις της μετοικεσίας είδη όμοια με αυτά που έχει εισάγει με την δευτερεύουσα κατοικία. Οι διατάξεις της δευτερεύουσας κατοικίας, δεν εφαρμόζονται για τους Έλληνες εργαζομένους στο εξωτερικό, τους Έλληνες δημόσιους υπάλληλους κ.λπ. Ε: Είμαι Έλληνας υπήκοος, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και θα παντρευτώ στην Ελλάδα. Μπορώ να κάνω μετοικεσία και τι είδη μπορώ να μεταφέρω στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου? Α: Μπορείτε να κάνετε μετοικεσία και να πάρετε απαλλαγή για κάποια προσωπικά σας είδη τα οποία θα φέρετε στην Ελλάδα. Ειδικά, όταν μετοικήσετε στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου μπορείτε να εισάγετε και καινούρια είδη οικοσκευής, αρκεί να εισάγονται από την χώρα που μετοικείτε και να αποδεικνύεται η τέλεση του γάμου σας με πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα. Επίσης μπορείτε να εισάγετε και γαμήλια δώρα εφόσον η αξία του καθενός δεν ξεπερνά τα 350 ΕΥΡΩ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τα είδη οικοσκευής και τα δώρα γάμου πρέπει να εισάγονται στο διάστημα που αρχίζει, δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει ο γάμος και τελειώνει τέσσερις (4) μήνες μετά το γάμο. Όταν ο τελωνισμός των ειδών γίνεται πριν από το γάμο η παράδοση τους γίνεται με δήλωση του ενδιαφερομένου, πότε ακριβώς θα γίνει ο γάμος (όχι πέραν του διμήνου) και με τη λήψη χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης για τους δασμούς και φόρους που θα εισπραχθούν σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσκομίσει στο τελωνείο, το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την δηλωθείσα ημερομηνία γάμου, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έγινε μέσα σε δύο (2) μήνες από τον τελωνισμό των ειδών. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι δεν έχει πρακτική εφαρμογή η περίπτωση της μετοικεσίας ενός προσώπου στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου, αφενός γιατί μετά την 1.3.88 επιτρέπεται γενικά οι μετοικούντες να εισάγουν και καινούρια είδη οικοσκευής, αφετέρου γιατί οι διατάξεις της μετοικεσίας λόγω γάμου θέτουν μικρότερη προθεσμία εισαγωγής των ειδών οικοσκευής. Κατά συνέπεια και όταν ένα πρόσωπο μετοικεί με την ευκαιρία γάμου, μπορεί να επικαλεστεί τις γενικές διατάξεις της μετοικεσίας είτε ως πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα είτε ως Έλληνας (Ελληνίδα) εργαζόμενος στο εξωτερικό, που επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα, ώστε να εφαρμόζονται και στην περίπτωση του οι γενικοί όροι και προθεσμίες της μετοικεσίας. Πάντως, τα ενήλικα άγαμα παιδιά που ζουν μαζί με τους γονείς τους στο εξωτερικό και θεμελιώνουν δικαίωμα μετοικεσίας, μπορούν να επικαλεστούν την μετοικεσία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία του γάμου τους, προκειμένου να ασκήσουν αυτοτελώς και στο σύνολό του το δικαίωμα της μετοικεσίας, ανεξάρτητα από τους γονείς τους αφού δημιουργούν δική τους οικογένεια. Ε: Είμαι Έλληνας πολιτικός πρόσφυγας, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Μπορώ να κάνω μετοικεσία και τι είδη μπορώ να μεταφέρω στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου? Α: Εφόσον είστε Έλληνας πολιτικός πρόσφυγας και επαναπατρίζεστε, υπάγεστε στην κατηγορία των προσώπων που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, λοιπά είδη και μέσα μεταφοράς). Επιπλέον είδη που μπορείτε να εισάγετε Εκτός από τα προσωπικά σας είδη που μπορείτε να εισάγετε ατελώς λόγω της μεταφοράς της συνήθους κατοικίας σας στην Ελλάδα, και μόνον από την χώρα που επαναπατρίζεσθε: Είδη οικοσκευής, συνολικής αξίας 4.400 ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομοίων ειδών και Ένα λυόμενο σπίτι. Τα επιπλέον είδη δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται στο πιστοποιητικό μετοικεσίας, ούτε υπόκεινται στον ετήσιο περιορισμό μεταβίβασης κλπ., πρέπει όμως η εισαγωγή και ο τελωνισμός τους να γίνεται σε ένα τελωνείο και να τελωνίζονται όλα μαζί μια φορά (και όχι τμηματικά)μέσα σε (12) μήνες από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Η ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα που επαναπατρίζεται αποδεικνύεται με το ειδικό προσωρινό διαβατήριο που εκδίδουν οι αρμόδιες Ελληνικές προξενικές αρχές σ' αυτές τις περιπτώσεις, με την ένδειξη ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία που αναγράφεται στο διαβατήριο η ένδειξη ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των ομογενών Ποντίων που επαναπατρίζονται. Ε: Είμαι Έλληνας και εργάζομαι ως πλήρωμα σε εμπορικό πλοίο γραμμών εξωτερικού. Μπορώ να εισάγω είδη οικοσκευής στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου και με ποιες προϋποθέσεις; Α: Τα ελληνικά πληρώματα εμπορικών πλοίων γραμμών εξωτερικού μπορούν να εισάγουν μόνο είδη οικοσκευής και όχι επιβατικό αυτοκίνητο. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: Έλληνες υπήκοοι που είναι ναυτολογημένοι σε συγκεκριμένο πλοίο και παρέχουν υπηρεσία, με καθαρά ναυτική ή άλλη ιδιότητα. Στο πλήρωμα του πλοίου περιλαμβάνεται και ο πλοίαρχος. Οι ομογενείς ναυτικοί που κατάγονται από Ίμβρο - Τένεδο και γενικά από την Τουρκία, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει την Ελληνική υπηκοότητα, αλλά είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και έχουν ναυτολογηθεί κανονικά με Ελληνικό ναυτικό φυλλάδιο. Εξαιρούνται τα πρόσωπα που δεν είναι ναυτολογημένα σε συγκεκριμένο πλοίο, αλλά παροδικά επιβαίνουν σε αυτό για εκτέλεση προσωρινής υπηρεσίας. Προσωπικά είδη για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή Τα είδη οικοσκευής. Τα προσωπικά του αντικείμενα, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή (ΡΕRSΟΝΑL COMPUTER). Τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού οικίας, δηλαδή όλα τα οικιακά είδη που χρειάζεται ένα νοικοκυριό σήμερα, περιλαμβανομένων και των συσκευών κλιματισμού, όχι όμως και τα οικοδομικά είδη και υλικά. Η απαλλαγή για τα είδη οικοσκευής, παρέχεται μόνον για ένα (1) κομμάτι από κάθε είδος οικοσκευής, κάθε ημερολογιακό έτος. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τα είδη οικοσκευής πρέπει να τα αποκτήσει ο ναυτικός στο εξωτερικό με δικό του συνάλλαγμα και να τα προσκομίζει στο τελωνείο, το αργότερο μέσα σε διάστημα (4) μηνών από την ημερομηνία που ο ναυτικός ήλθε στην Ελλάδα. Η συνολική αξία των εισαγόμενων ειδών οικοσκευής, δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του συναλλάγματος που έχει εισάγει και μετατρέψει σε εθνικό νόμισμα ο ναυτικός κατά το προηγούμενο 12μηνο, πριν την ημερομηνία κατάθεσης ή έκδοσης του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής. Αν η αξία ενός είδους ξεπερνά το 20% του συναλλάγματος, για την επιπλέον αξία, εισπράττεται το σύνολο των επιβαρύνσεων. Τα είδη οικοσκευής πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση του ναυτικού και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα ελληνικά πληρώματα εμπορικών πλοίων, γραμμών εξωτερικού, μπορούν να εισάγουν είδη οικοσκευής. Για να αποδειχθεί η ιδιότητα του ναυτικού, πρέπει να προσκομίζει στο τελωνείο το ναυτικό του φυλλάδιο, όταν είναι ναυτολογημένος σε εμπορικό πλοίο γραμμών εξωτερικού με Ελληνική σημαία (κατατίθεται φωτοαντίγραφο των σελίδων ναυτολόγησης). Όταν είναι ναυτολογημένος με διαβατήριο σε εμπορικό πλοίο γραμμών εξωτερικού με ξένη σημαία, πρέπει να προσκομίζει στο τελωνείο βεβαίωση του πλοιάρχου θεωρημένη για την αλήθεια του περιεχομένου και το γνήσιο της υπογραφής από Ελληνική προξενική ή λιμενική αρχή ή αν δεν έχει τη βεβαίωση του πλοιάρχου, πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση της ναυτιλιακής επιχείρησης μαζί με άλλα στοιχεία (άδεια ναυτολόγησης, άδεια αναχώρησης προς ναυτολόγηση, ατομικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας, σύμβαση ναυτολόγησης κ.λ.π.). Ο ναυτικός καταθέτει επίσης στο τελωνείο υπεύθυνη δήλωση για τον προορισμό των ειδών οικοσκευής και ότι δεν έχει εισάγει άλλο όμοιο είδος οικοσκευής το ίδιο ημερολογιακό έτος. Η απαλλαγή παρέχεται από τον Φ.Π.Α. και τους λοιπούς φόρους. Δεν παρέχεται απαλλαγή από δασμούς (δασμοί καταβάλλονται για είδη ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ προς τις Χώρες της Ε.Ε.). ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Οι Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν απαλλαγές για είδη οικοσκευής με τη χρήση συναλλάγματος. Όταν μέρος ή ολόκληρο το ποσό ενός αποδεικτικού εισαγωγής και μετατροπής σε εθνικό νόμισμα συναλλάγματος ναυτικού, έχει χρησιμοποιηθεί για μία από τις παραπάνω απαλλαγές, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για το ίδιο ποσό και για άλλη απαλλαγή. Η τυχόν ακύρωση του πρωτότυπου αποδεικτικού από τράπεζα που χορήγησε δάνειο στο ναυτικό, δεν αποτελεί κώλυμα για την αποδοχή του από το τελωνείο για την εισαγωγή αυτοκινήτου ή ειδών οικοσκευής. Επειδή στην πράξη οι ναυτικοί πρώτα χρησιμοποιούν τα αποδεικτικά του συναλλάγματος στο τελωνείο και στη συνέχεια ενδιαφέρονται για λήψη δανείου, αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί οι τράπεζες ζητούν τα πρωτότυπα αποδεικτικά για να τα ακυρώσουν. Προκειμένου να μην αποκλείονται οι ναυτικοί του δικαιώματος για λήψη δανείου, έχουν δοθεί οδηγίες στα τελωνεία να δίνουν προσωρινά στο ναυτικό τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συναλλάγματος (μετά την ακύρωσή τους λόγω ειδών οικοσκευής), για να τα προσκομίσει στην τράπεζα για ακύρωση λόγω λήψης δανείου. Στην περίπτωση αυτή ο ναυτικός θα αναλαμβάνει την υποχρέωση με υπεύθυνη δήλωση στο τελωνείο, να επιστρέψει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μέσα σε (10) ημέρες, διαφορετικά θα υποχρεούται στην καταβολή των επιβαρύνσεων που έτυχε απαλλαγής κατά την εισαγωγή ειδών οικοσκευής. Ε: Θα κάνω μετοικεσία στην Ελλάδα. Μπορώ να έχω εκεί αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες μαζί μου; Α: Όχι, δεν επιτρέπεται η χρήση στην Ελλάδα αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες, όταν άτομο ή οικογένεια πάει εκεί με μετοικεσία για μόνιμη εγκατάσταση. Ε: Έχω κάνει μετοικεσία και έχω εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Μπορώ να φύγω πάλι από την Ελλάδα; Α: Καταρχήν δεν απαγορεύεται. Πρέπει όμως ο επαναπατρισθείς να δημιουργήσει στην Ελλάδα το κέντρο μόνιμης διαμονής του και να παραμείνει εκεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. Μετά τον ένα (1) χρόνο και για σοβαρούς λόγους, έχει δικαίωμα να επιστρέψει στον Καναδά όπου και να επανεγκατασταθεί. Αν κάποιος δηλώσει ψευδώς ότι επαναπατρίζεται, μόνο για να επωφεληθεί της ατέλειας, χωρίς να εγκατασταθεί πραγματικά στην Ελλάδα, τότε προβλέπονται κυρώσεις. Ε: Με συμφέρει να πάω πράγματα στην Ελλάδα με μετοικεσία ή για δευτερεύουσα κατοικία; Α: Αυτό εξαρτάται μόνο από την απόφαση που έχετε πάρει ως προς την επιστροφή σας στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση ή για διακοπές. Στην περίπτωση επιστροφής για μόνιμη εγκατάσταση, τα είδη οικοσκευής εκτελωνίζονται ατελώς με το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας και το αυτοκίνητο με μειωμένο δασμό, ενώ στην περίπτωση διακοπών (παραμονή στην Ελλάδα λιγότερο από 180 ημέρες το χρόνο), τα είδη που αποστέλλονται για την επίπλωση της δευτερεύουσας κατοικίας, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεταχειρισμένα (τουλάχιστον έξι μηνών) και για τον εκτελωνισμό των οποίων καταβάλλεται 19% ΦΠΑ, που υπολογίζεται στην τιμή των ειδών, ως μεταχειρισμένα, βάσει καταλόγων του Ελληνικού Τελωνείου. Στην περίπτωση μεταφοράς ειδών για επίπλωση δευτερεύουσας κατοικίας, ως τόπος μόνιμης κατοικίας παραμένει ο Καναδάς, και επομένως επιτρέπεται η χρήση στην Ελλάδα αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες. Ε: Μπορώ να ταξιδέψω στην Ελλάδα με το κατοικίδιό μου; Α: Εάν προγραμματίζετε να επισκεφθείτε την Ελλάδα και επιθυμείτε να πάρετε μαζί σας τα κατοικίδια σας, (σκύλο, γάτα ή κουνάβι), πρέπει να επισκεφθείτε τον κτηνίατρο του κατοικίδιού σας και να λάβετε έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί ότι το κατοικίδιό σας είναι σε καλή κατάσταση υγείας και δεν πάσχει από μεταδοτικές ασθένειες. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να επικυρωθεί από την Υγειονομική Υπηρεσία του Κράτους αναχώρησης. Σας συνιστούμε να τηρήσετε αυτή την διαδικασία για να μην ταλαιπωρηθείτε. Ε: Η διαδικασία της μετοικεσίας είναι ίδια σε όλα τα κράτη ή διαφέρει από κράτος σε κράτος; Α: Για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας οι Έλληνες του εξωτερικού αποτείνονται στην πλησιέστερη Προξενική Αρχή, όπου πληροφορούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλουν. Διευκρινίζεται ότι αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα ως εκ του ότι, σύμφωνα με τη δομή του αλλοδαπού δημοσίου, ενδέχεται να ποικίλουν οι αρμόδιοι για τη μόνιμη κατοικία φορείς, από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία τους. Εναλλακτικά, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (ΚΕΠΠΑ) Γενικά, απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι: 1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του. 2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά. Σημειώνεται ότι για τα πιστοποιητικά μετοικεσίας αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Οικονομικών -18η Διεύθυνση. Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο http://www.gsis.gr/…/xrisimes_p…/apal_diefkol/metikoudes.htm Ε: Έχω διαμείνει στην Αλλοδαπή, 3 ½ χρόνια και αποφάσισα να κάνω μετοικεσία στην Ελλάδα. Έχω πρόβλημα για το συνάλλαγμα που θα φέρω στην Ελλάδα? Α: Θέλει προσοχή, διότι όποιος έχει διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει την απόκτηση συναλλάγματος στην αλλοδαπή, εφόσον το συνάλλαγμα θα εισαχθεί στην Ελλάδα μέσα σε 2 χρόνια από την μετοικεσία. Έτσι ο φορολογούμενος μπορεί : Να αποκτήσει περιουσιακό στοιχείο οποτεδήποτε Να καλύψει οποιεσδήποτε τεκμαρτές δαπάνες από το εισαχθέν συνάλλαγμα και δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει πως απέκτησε αυτό το συνάλλαγμα (Διαταγή 1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ 1238/31.10.1994). Ε: Πρόκειται να κάνω μετοικεσία από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Τι χαρτιά πρέπει να χρησιμοποιήσω για να αποδείξω ότι έκανα την μετοικεσία? Α: Για την μετοικεσία σας πρέπει να πάρετε πιστοποιητικό μεταφοράς συνήθους κατοικίας από το Ελληνικό Προξενείο, επίσης πρέπει να πάρετε βεβαίωση της Δημογραφικής υπηρεσίας του δήμου στον οποίο κατοικούσατε, η οποία να έχει μεταφραστεί από το Προξενείο της Ελλάδας εκεί. Πρέπει να τονιστεί ότι το πιστοποιητικό μετοικεσίας που εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία της Ελλάδος δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την απόκτηση συναλλάγματος (άρθρο 19 Ν.2238/94 και έγγραφο 1016076/282/Α0012/19.02.1999). Ε: Είμαι κάτοικος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλοδαπός, και πρόκειται να έρθω στην Ελλάδα να μείνω μόνιμα και θα μεταφέρω μόνο την οικοσκευή (όχι μέσο μεταφοράς). Κατά το παρελθόν είχα υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα Απαιτείται πιστοποιητικό μετοικεσίας του Ελληνικού προξενείου ; Α: Για την μεταφορά της κατοικίας σας στην Ελλάδα δεν απαιτείται να πάρετε πιστοποιητικό Μετοικεσίας απ’ το Ελληνικό προξενείο. Απαιτείται όμως να πάρετε πιστοποιητικό μετοικεσίας εάν μεταφέρετε κάποιο μέσο μεταφοράς στην Ελλάδα. (ΠΟΛ 1130/17.04.2002). Από τον Ορέστη Σειμένη φοροτεχνικό-συγγραφέα Στην Επιπλομεταφορική εδώ και έξη δεκαετίες ειδικευόμαστε στις αποθηκεύσεις εμπορευμάτων και οικοσκευών, διεθνών μεταφορών, ανυψωτικών εργασιών, μετακομίσεων. Επίσης διαθέτουμε τους ποιο σύγχρονους χώρους αποθήκευσης με όλα τα στάνταρ ασφαλείας συνολικού μεγέθους σχεδόν 3.500 τ.μ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις